Mytab Mini 3G прошивка

      Комментарии к записи Mytab Mini 3G прошивка отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Mytab Mini 3G прошивка. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Прошивки».

Mytab Mini 3G прошивка.rar
Закачек 1501
Средняя скорость 3981 Kb/s

Mytab Mini 3G прошивка

Biedronkowy tablet z dual-SIM za�379�z�

myTab Mini 3G Dual Sim to bardzo tani tablet (379 z�) dost�pny w sklepach Biedronka. Urz�dzenie ma ekran o przek�tnej d�ugo�ci 7,85�cala i 8 GB pami�ci wbudowanej. Co wi�cej, sprz�t jest dostarczany wraz ze starterem sieci Tu Biedronka, kt�ry przez cztery miesi�ce zapewni 1000�MB bezp�atnego comiesi�cznego transferu. Postanowili�my oceni� w praktyce najnowsz� promocj� Biedronki.

myTab Mini 3G

Koniec sierpnia i pocz�tek wrze�nia to okres wzmo�onej aktywno�ci promocyjnej du�ych sieci handlowych, poniewa� wakacje si� ko�cz� i uczniowie (opr�cz student�w, kt�rzy maj� jeszcze miesi�c wolnego, je�li nie walcz� z trudami kampanii wrze�niowej ;)) wracaj� do szk�, wi�c opr�cz zeszyt�w czy podr�cznik�w na pewno przyda si� tablet albo laptop. Przegl�d niedrogich laptop�w dla uczni�w ju� niebawem zostanie opublikowany na �amach PCLab.pl, a dzi� przyjrzymy si� tabletowi z Biedronki, modelowi myTab Mini 3G za 379 z�, kt�ry jest sprzedawany razem ze starterem sieci Tu Biedronka z „pakietem internetu na ca�y rok!». Jak wspominali�my we wst�pie, przez pierwsze cztery miesi�ce u�ytkownik bezp�atnie dostaje co miesi�c 1 GB transferu, a przez nast�pnych osiem pakiet 3 GB kosztuje 20 z�. Jest to do�� atrakcyjna oferta, a poniewa� opisywany tablet zosta� wyposa�ony w GPS, dual-SIM i bez problem�w radzi sobie z Aero2, wielu Czytelnik�w czym pr�dzej przejdzie do dalszych akapit�w.

7,89 cala, 1024 � 768

(968 MB dla aplikacji)

8 GB (0,98 GB + 5,31 GB na dane)

slot na kart� mikro-SD

prz�d: 0,3 MP, filmy 480p

ty�: 2 MP, filmy 1080p

Wykonanie i ��czno��

Tanie urz�dzenia najcz�ciej nie zachwycaj� jako�ci� wykonania, a w skrajnych przypadkach dos�ownie rozpadaj� si� w r�kach, ale myTab Mini 3G nie nale�y do tego ma�o szacownego grona. Jest wykonany ca�kiem nie�le i trudno mie� do niego pod tym wzgl�dem powa�ne zastrze�enia. Najgorsze wra�enie robi plastikowa warstwa ochronna ekranu. Pomimo dobrych w�a�ciwo�ci po�lizgowych jest nier�wna przy kraw�dziach i od razu przywodzi na my�l model Modecom FreeTab 7001 HD IC. Na szcz�cie sztywno�� pow�oki w myTabie jest dobra i efekt „p�ywania” ekranu wyst�puje dopiero przy mocniejszym nacisku.

G��wna cz�� tylnej pokrywy zosta�a wykonana ze srebrnego, lakierowanego tworzywa. Na dole i u g�ry umieszczono bia�e wstawki, przy czym ta g�rna w istocie jest klapk�, pod kt�r� schowano slot na karty mikro-SD oraz dwa na karty SIM (pe�nowymiarowe). Jako�� u�ytych plastik�w jest niez�a, podobnie jak wyprofilowanie kraw�dzi, chocia� tablet mo�e si� troch� �lizga� w d�oni, gdy� obudowa jest g�adka.

Na g�rnej kraw�dzi zamontowano z��cze mikro-USB i gniazdo s�uchawkowe, a na prawej – wy��cznik oraz przyciski do zmiany g�o�no�ci. Te ostatnie maj� kr�tki i zdecydowanie zbyt twardy skok. Jako�� d�wi�ku nie jest najmocniejsz� stron� urz�dzenia. Umieszczony z ty�u pojedynczy przetwornik gra po prostu �le. Minimalnie lepiej, ale i tak miernie, sprawuje si� gniazdo s�uchawkowe. Obydwa aparaty s� s�abej jako�ci, a zdj�cia wychodz� ma�o szczeg�owe i blade.


Статьи по теме